5-6 feb 2025, Kistamässan

Främja öppenhet: 6 strategier för att utveckla en effektiv speak up-kultur

En kultur där medarbetare känner sig trygga och stöttade i att rapportera oetiskt beteende eller annan misskötsamhet kallas för en speak up-kultur. Det är en viktig komponent för att upprätthålla efterlevnad av regler och uppförandekoder samt för att främja en positiv och etisk företagskultur. I den här artikeln kommer vi att diskutera hur man utvecklar en effektiv speak up-kultur på arbetsplatsen.

Etablera speak up-kanaler
För att utveckla en speak up-kultur är det första steget att etablera kanaler genom vilka medarbetare och andra berättigade personer kan rapportera missförhållanden som har bevittnats. Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (2021:890) kräver att företag implementerar interna rapporteringskanaler, vilka kan inkludera brevlådor, e-post, telefon, ombudspersoner, digitala system för rapportering av missförhållanden och personliga möten. Genom att ha en tydlig och tillgänglig kanal för rapportering uppmuntras medarbetare att kliva fram och rapportera missförhållanden.

Gör era ledare till förebilder
Ledarbeteende är en avgörande faktor för att skapa en speak up-kultur. Ledande personer i organisationen behöver visa transparens, öppenhet och att de följer upp anmälningar som lämnats in. Studier har visat att medarbetare som bevittnar att ledande personer kliver fram och anmäler oetiskt beteende är mer benägna att göra det själva.

Var transparent med era förväntningar
Transparens är nyckeln till en effektiv speak up-kultur. Det är avgörande att vara tydlig med vilka beteenden som anses oacceptabelt inom organisationen och hur ni kommer att behandla personer som rapporterar missförhållanden. En policy för att skydda personer som rapporterar om missförhållanden bör finnas på plats och inkludera all relevant information om ämnet.

Visa att det är värt att anmäla
Att utreda och lösa anmälningar i god tid visar att organisationen tar anmälningar på allvar. Det ger också den som anmälde en försäkran om att det var rätt att göra det. Genom att belöna anmälningar som leder till att missförhållanden upphör eller förebyggs kan organisationen kommunicera fördelarna med att kliva fram.

Utbilda medarbetare och ledare
Att utveckla ett robust utbildningsprogram är avgörande för att etablera en ny kultur i organisationen. Ledare och medarbetare behöver förstå hur processen för anmälan fungerar, vad som förväntas av dem och hur man utfärdar och följer upp en rapport. Ledare bör utveckla de färdigheter som behövs för att hålla svåra samtal och lyssna till medarbetare.

Efterfråga feedback från medarbetare
Att ge medarbetarna en enkät om speak up-kulturen kan hjälpa till att visa att deras åsikter är värdefulla. Frågor kan inkludera vad man förväntar sig av ledarskapet, vad som behöver göras annorlunda för att skapa en kultur för anmälan och under vilka omständigheter medarbetare skulle känna sig bekväma med att rapportera oetiskt beteende.

Slutsats
Sammanfattningsvis är skapandet av en effektiv speak up-kultur en viktig aspekt för att främja en positiv och etisk företagskultur. Genom att etablera tydliga kanaler, vara transparent med förväntningar, visa att det är värt att anmäla och utbilda medarbetare så kan organisationen utveckla en kultur som uppmuntrar medarbetare att kliva fram och rapportera missförhållanden inom organisationen.

Författare: Sjur Resaland, Head of Sales Nordics, ComplyLog

Scroll to Top