En god finansiell hälsa hos medarbetarna
är centralt för företagets prestation

Finansiell hälsa är en viktig grundsten för en individs välmående som innefattar många delar, så som mental-, fysisk- och social hälsa. Tråkigt nog glöms ofta den finansiella hälsan bort av arbetsgivaren vilket kan ge negativa effekter för både medarbetaren och företaget.

Finansiell hälsa kan beskrivas som en individs förmåga att ta ekonomiska beslut som resulterar i finansiell trygghet på både kort och lång sikt med möjlighet till frihet, kontroll och resurser. Flertalet undersökningar visar att det är många anställda som lider av ekonomisk stress varav en studie i Sverige av Novus på uppdrag av Skandia (2017) visade att 43 procent av vuxna befolkningen är stressade över sin ekonomiska situation. Stressen över ekonomin kan bero på många faktorer som exempelvis lån och skulder, höga utgifter, brist på pengar och sparande till pension.

Ekonomisk ohälsa kan resultera i stress och oro med flertalet negativa konsekvenser. En studie från Salary Finance UK (2019) uppger att medarbetarna löper en större risk att drabbas av ångest och depression som i sin tur kan leda till flertalet sjukskrivningar. Enligt samma studie påverkas även produktiviteten hos medarbetarna negativt vid ekonomisk ohälsa då flera timmars arbetstid per vecka kan gå förlorad när medarbetarna fokuserar på sin privatekonomi snarare än på sitt arbete. Risken att medarbetaren söker sig vidare till en annan arbetsgivare ökar också. Förlust av produktiva arbetsdagar hos en anställd tillsammans med resterande konsekvenser av ekonomisk ohälsa kostar arbetsgivaren uppemot 11-14 procent av medarbetarens lönekostnad.

Detta sammantaget så har det ekonomiska välbefinnandet hos medarbetarna en betydelsefull roll i hur väl de anställda presterar och därför ligger det i arbetsgivarens intresse att hjälpa sina medarbetare inom detta område. Att som arbetsgivare ha en strategi inom ekonomisk hälsa med förmåner och resurser för bättre ekonomisk trygghet skulle kunna generera mindre stress hos medarbetarna som i sin tur bidrar till mindre sjukskrivningar, lägre personalomsättning och högre produktivitetet.

Skribent: Isabella Andersson, Moank

Scroll to Top