En digital rekryteringsprocess -
lika träffsäker som i person?

En ny studie som genomfördes i mars 2020 av en finsk jobbsajt visade att nästan hälften av de rekryterare som blev tillfrågade siade om en snarframtid där majoriteten av intervjuerna kommer utföras på distans. Den rådande situationen med covid-19 kan dock ha påskyndat detta och tvingat många att redan testa den digitala varianten. Vistelse på annan ort och liknande kan också vara god anledning till att hålla videointervjuer.

På Academic Work menar man att kompetensbaserade intervjuer är minst lika bra även när de sker digitalt eftersom fokus här ligger på, utöver hårda kompetenser, erfarenheter, värderingar och personligheten. Genom att dessutom använda strukturerad kompetensbaserad intervjumetod kan man också möjliggöra att kandidaterna ifråga får lika behandling oavsett om rekryteraren träffar dem digitalt eller i person, eftersom man ställer samma frågor till alla.

Det man vill uppnå med kompetensbaserad intervjumodell är att dels identifiera vilka egenskaper som efterfrågas och dels därigenom kunna forma intervjun för att hitta den kandidat som besitter dessa. Ofta handlar det om att kandidaten blir ombedd att berätta om diverse situationer för att få fram dess ageranden och erfarenheter.

En eftersträvansvärd kandidat är den som också delar företagets kultur och med det menas att personen ifråga har samma värderingar, normer och attityder. En given förutsättning för detta är att företaget innan tagit fram en tydlig företagskultur. När den väl är satt kan man som rekryterare utforma frågor därefter. På Academic Work har man exempelvis ”Share Energy” som en av sina värderingar och för att få fram detta i en intervju kan en fråga handla om att kandidaten berättar om en situation där personen ifråga spridit positiv energi till sina medarbetare.

Digital rekrytering sägs vara framtidens metod och bör inte ses som något negativt utan snarare som ett bra alternativ till när en telefonintervju eller intervju som sker i person inte är möjlig.

Källa: Academic Work
Hämtad: 2020-04-23

Scroll to Top